Zápis ze zasedaní zastupitelstva ze dne 01.09.2003Dne 01.09.2003

Místo: Obecní úřad
Zapisovatel: určen Jiří Serbousek                                                                                                 Č.j.:283/2003
Hodina zahájení : 18,00 ukončení : 20,00
Omluveni : Plíštilová Soňa, Šrůtek Libor
Neomluveni :
Hosté : Janoušek Jaroslav st.
Komise :


Z Á P I S

z jednání zastupitelstva obce V e l k ý T ř e b e š o v
Program jednání:
 1. Kontrola zápisu ze dne 23.7.2003
 2. Informace - "Obchvat Velkého Třebešova a České Skalice"
 3. Zabezpečení skládky železa
 4. Údržba školy - informace
 5. Otevírání obálek "soutěž" - stavba kulturně-společenského zařízení
 6. Diskuzue
 7. Usnesení

Počet přítomných členů 7, ZO je usnášeníschopné.

 1. Kontrolou zápisu ze dne 23.07.2003 bylo zjištěno:
  k bodu 2: dne 12.08.2003 proběhla kolaudace stavby "Plynofikace obce Velký Třebešov - I. etapa"
  k bodu 4: vracíme se dnes v bodu 5
  k bodu 6: pokračováno s tím, že pan Jakl předloží rozpočet na údržbu příspěvku, který slouží jaké místní čekárna (zastávka autobusu)

 2. Starosta obce podal informaci o uzavírce silnice Říkov-Česká Skalice, která proběhne od 2.9.2003 do 30.11.2003. Dále upřesnil výjezd ze silnice Velký Třebešov na obchvat směrem k Jaroměři. Poslední informace se vztahovala k podchodu u mostu přes řeku, jehož výstavba bude zahájena ve IV.Q 2003 nebo II.Q 2004. Podchod bude směrován k ose polní cesty, která vyúsťuje před Novopolem.

 3. Vzhledem k tomu, že skládka železa u školy je navštěvována občany z okolních obcí, ZO rozhodlo o zabezpečení vstupních bran samostatnou uzávěrou. Bude zhotovena cedule "Sběr železného odpadu ve středu od 17 do 18 hodin. Klíč na OÚ VT".

 4. Údržba školy o prázdninách:
  - rekonstrukce podlahy kuchyně ZŠ
  - výměna poklopů na septiku
  - oprava schodů od hřiště
  - nátěr podlahy ve třídě I.,II. ročník
  - nátěř střechy provozního přístřešku
  - nátěr plotu a vrat
  - oprava fasády
  - oprava omítky na WC

 5. Byly obeslány firmy: - Orgatex Náchod
  - Projektservis Semonice 81
  - Jaroslav Janoušek, Velký Třebešov 75

  Uvedené firmy splnily termín zaslání nabídky a zároveň podmínky plnění veřejné zakázky. Všechny postupují do výběrového řízení. Pro výběrové řízení akce byla stanovena komise ve složení - Ing. Důrek Milan, Hnik Lubomír, Pajer Jan, přísedící Mervart Jaromír, Plíštilová Soňa. Výběrové řízení se uskuteční dne 3.9.2003 od 19 hodin.

 6. Diskuse: Jan Pajer upozorňuje na zřízení divoké skládky v prostoru "Hliníku" - majitel STAMP Náchod.
  Pan Radim Janoušek vymaloval WC v budově ZŠ a obnovil úchyty pro vývěsní tabuli.

 7. Usnesení: ZO jednohlasně odsouhlasilo zabezpečení vstupních bran ke skládce železa uzávěry a informační tabuli.
  ZO stanovila komisi pro výběrové řízení akce "Stavba kulturně-společenského zařízení"
Starosta obce: Jaromír Mervart                                       Ověřovatelé zápisu: Michal Schejbal, Jan Pajer


Ve Velkém Třebešově dne 01.09.2003
Vyhotovil : Serbousek Jiří