Zápis ze zasedaní zastupitelstva ze dne 08.09.2003Dne 08.09.2003

Místo: Obecní úřad
Zapisovatel: určena Plíštilová Soňa                                                                                                 Č.j.:294/2003
Hodina zahájení : 18,00 ukončení : 20,30
Omluveni : Schejbal Michal, Šrůtek Libor
Neomluveni :
Hosté :
Komise :


Z Á P I S

z jednání zastupitelstva obce V e l k ý T ř e b e š o v
Program jednání:
 1. Kontrola zápisu ze dne 1.9.2003
 2. Nákup vybavení kuchyně
 3. Dopravní značení v obci
 4. Výběrové řízení - stavba kulturně-společenského zařízení
 5. Usnesení

Počet přítomných členů 7, ZO je usnášeníschopné.

 1. Kontrolou zápisu ze dne 1.9.2003 bylo zjištěno:
  k bodu 6: firmě STAMP Náchod zašleme upozornění na zřízení divoké skládky v prostoru hliníku - vyhotoví pí. Plíštilová

 2. Byl vznesen požadavek na vybavení školní kuchyně novým elektrickým sporákem a myčkou nádobí. ZO odsouhlasilo nákup elektrického sporáku zn. Mora v hodnotě 10590,- Kč a myčku na nádobí v hodnotě 35000,-Kč na 8 souprav nádobí.

 3. Pan Pajer Jan podal informaci o způsobu obnovy a doplnění obce dopravními značkami. Byl pověřen se tímto úkolem dále zabývat. Do příštího zasedání ZO provede zákres stávajícího dopravního značení v obci. Připraví návrh na doplnění dopravního značení v obci.

 4. Výběrová komise prostudovala a vyhodnotila všechny nabídky. Rozhodujícím kritériem výběru byla účelnost a cena stavby. Komise navrhla k hlasování zpracovanou nabídku firmy Orgatex, s.r.o. Náchod. Hlasování proběhlo s výsledkem 6-ti hlasů pro tuto firmu a 1 člen se hlasování zdržel. Zastupitelstvo obce opravňuje starostu obce k následnému jednání s vítězem soutěže.

 5. Usnesení: ZO jednohlasně odsouhlasilo nákup elktrického sporáku v hodnotě Kč 10590,- a myčky na nádobí v hodnotě Kč 35000,- pro školní kuchyň počtem 7 hlasů.
  ZO odsouhlasilo jako vítěze výběrového řízení (SK-SZ) firmu Orgatex s.r.o. Náchod počtem 6-ti hlasů, jeden člen se hlasování zdržel.
Starosta obce: Jaromír Mervart                                       Ověřovatelé zápisu: Důrek Milan, Serbousek Jiří


Ve Velkém Třebešově dne 10.09.2003
Vyhotovila : Plíštilová Soňa