Zápis ze zasedaní zastupitelstva ze dne 03.12.2003Dne 03.12.2003

Místo: Obecní úřad
Zapisovatel: určena Plíštilová Soňa                                                                                                 Č.j.:387/2003
Hodina zahájení : 18,30 ukončení : 20,00
Omluveni : Schejbal Michal, Šrůtek Libor
Neomluveni :
Hosté :
Komise :


Z Á P I S

z jednání zastupitelstva obce V e l k ý T ř e b e š o v
Program jednání:
 1. Kontrola zápisu ze dne 12.11.2003
 2. Veřejnoprávní smlouva číslo 25 - Město Jaroměř
 3. Kanalizace a vodovod pro nové RD
 4. Zřízení telefonní přípojky
 5. Geometrické plány
 6. Inventarizace
 7. Odměny členům ZO a občanům - aktivity
 8. Diskuzue
 9. Usnesení

Počet přítomných členů 7, ZO je usnášeníschopné.

 1. Kontrolou zápisu ze dne 12.11.2003 bylo zjištěno:
  k bodu 2,3 - úkol trvá

 2. Starosta obce seznánil s obsahem Veřejnoprávní smlouvy číslo 25 s Městem Jaroměř

 3. Vzhledem k tomu, že je nutné zahájit územní a stavební řízení vodovodní a kanalizační přípojky pro nové RD, uskutečnilo se jednání mezi zástupcem zhotovitele PD panem Řezníčkem a starostou obce. Byly dohodnuty poslední detaily před podáním dokumentace územnímu řízení. Termín předložení prosinec 2003.

 4. V průběhu druhého pololetí roku byla zřízena telefonní přípojka zemním kabelem do objektu regulační stanice plynu, Východočeská plynárenská a.s. ve Velkém Třebešově. Při dokončovacích pracích nebyly splněny vyplývající ze stavebního povolení: "narušené plochy komunikace a nemovitosti v důsledku pokládky sdělovací sítě uvést bezprostředně po dokončení práce do původního stavu". Starosta obce o nedostatcích informoval pana Tomáše Cirkla f firmy Český telecom. Pan Cirkl slíbil sjednat nápravu zhotovitelem - pan Burda. Pan Burda slíbil v měsící prosince zabetonovat narušené plochy a v jarních měsících zabetonované plochy znovu vyčistit, zaříznout hrany a položit balenou štěrkodrť včetně uválcování tj. uvedení to původního stavu.

 5. Po dohodě s firmou Orgatex Náchod bylo zadáno zhotovení GP k parcelám číslo 238/1, 266/27, 266/16 a 238/2 k.ú. Velký Třebešov - stavba víceúčelového zařízení. Další žádosti na zpracování GP:
  - pozemky sousedící s obecní cestou u paní Najmanové, Chmelíkové, Plíštila, Mervarta
  - Barákovi
  - Ema Lauda
  - parkoviště hřbitov
  - pozemek před čp. 7

 6. Starosta obce ukládá ředitelce ZŠ Velký Třebešov provedení inventarizace převedeného majetku, dle zákona o účetnictví. S výsledky inventarizace majetku ZŠ seznámí ředitelka školy ZO.
  Starosta obce ukládá provedení inventarizace majetku obce. K tomuto účelu jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda - Šrůtek Libor
  členové - Serbousek Jiří, Důrek Milan

 7. Starosta obce schválil odměny zastupitelům obce a občanům vykonávajícím mimořádnou činnost.

 8. Diskuse:
  Vyhrnování sněhu v zimním období bude zajišťovat pan Josef Volf z Mizkolez.

 9. Usnesení: ZO jednohlasně odsouhlasilo odměnu starostovi obce
  Starosta obce schválil odměny členům zastupitelstva a občanům vykonávajícím mimořádnou činnost v obci
  Starosta obce ukládá ředitelce ZŠ provedení inventarizace majetku.
  Starosta obce ukládá provedení invetarizace majetku obce.
  ZO jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 25 podle § 63 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. s Městem Jaroměř v oblasti sociálního zabezpečení občanů.
Starosta obce: Jaromír Mervart                                       Ověřovatelé zápisu: Soňa Plíštilová, Milan Důrek


Ve Velkém Třebešově dne 8.12.2003