Zápis ze zasedaní zastupitelstva ze dne 8.10.2003Dne 08.10.2003

Místo: Obecní úřad
Zapisovatel: určena Plíštilová Soňa                                                                                                 Č.j.:336/2003
Hodina zahájení : 18,00 ukončení : 20,30
Omluveni : Šrůtek Libor
Neomluveni :
Hosté : Ing. Aleš Pfeifer
Komise :


Z Á P I S

z jednání zastupitelstva obce V e l k ý T ř e b e š o v
Program jednání:
 1. Kontrola zápisu ze dne 8.9.2003
 2. Stavba kulturně společenského zařízení
 3. Obecní symboly
 4. Diskuze
 5. Usnesení

Počet přítomných členů 8, ZO je usnášeníschopné.

 1. Kontrolou zápisu ze dne 8.9.2003 bylo zjištěno:
  k bodu 2: Byl nakoupen elektrický sporák zn. Mora a myčka nádobí na 8 souprav
  k bodu 3: Termín návrhu na doplnění dopravního značení v obci se prodlužuje do příštího zasedání ZO
  k bodu 4: Samostatný bod dnešního jednání

 2. Na jednání ZO byl přizván Ing. Aleš Pfeifer, ředitel a jednatel společnosti Orgatex Náchod, kde byl projednán harmonogram postupu prací na realizaci "Stavby víceúčelového zařízení" v obci V. Třebešov. Zároveň bylo dohodnuto hrubé vytyčení stavby na den 13.10.2003

 3. Pan Pajer Jan podal informaci o způsobu obnovy a doplnění obce dopravními značkami. Byl pověřen se tímto úkolem dále zabývat. Do příštího zasedání ZO provede zákres stávajícího dopravního značení v obci. Připraví návrh na doplnění dopravního značení v obci.
  Harmonogram postupu prací:
  1. Smlouva o dílo mezi obcí a firmou Orgatex o zpracování projektové dokumentace
  2. Územní rozhodnutí (termín co nejdříve)
  3. Stavební povolení (termín do 3/2004)
  4. výběr dodavatele (termín 2-3/2004)
  5. Výběr TDI (termín 2-3/2004)

 4. Obdrželi jsme zprávu od předsedkyně podvýboru pro heraldiku a vexilologii Mgr. Ivany Levé z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, že se podvýbor dne 17.9.2003 zabýval naší žádostí o udělení znaku a praporu obce. Doporučil, aby symboly byly v navrhované podobě uděleny. Udělené symboly obce Velký Třebešov odpovídají následujícímu popisu:
  Znak - ve stříbrno-modře polceném štítě vpravo černé břevno provázané nahoře červenou růží se zlatým semeníkem a kališními lístky, vlevo stříbrný čáp s černým křídlem a červenou zbrojí
  Prapor - list tvoří v žerďové polovině tři vodorovné pruhy, bílý, černý a bílý, v poměru 2:1:1 a modré pole ve vlající polovině. V horním bílém pruhu červená růže se žlutým semeníkem a kališními lístky. V modrém poli bílý čáp s černým křídlem a červenou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
  Zároveň došla nabídka na vyhotovení znaku a praporu včetně ceníku od firmy Alerion, heraldický servis, Bystřice nad Pernštejnem. O dalším postupu bude ZO informováno.

 5. Diskuse:
  Byl zaslán dopis firmě STAMP Náchod, kde žádáme o způsob likvidace skládky v prostoru hliníku. Na základě dopisu se dostavil zástupce firmy a byla dohodnuta opatření, která zamezí vzniku skládky odpadů.
  Podle připomínek občanů je nutné zprovoznit studnu na místním hřbitově. V současné době je připomínkován nedostatek vody. Řešením je přivést na hřbitov vodu z obecního vodovodu což bude zahrnuto do rozpočtu na rok 2004.
  Do konce roku budou vyhotoveny smlouvy s vlastníky hrobů. Za vyhotovení odpovídá paní Monika Janoušková.
  Na skládku železa u ZŠ byla instalována informační cedule a uzávěry.

 6. Usnesení:
  Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Jaroměř, obcí s rozšířenou působností, do jejíhož správního obvodu naše obec patří, aby řešila agendy v oblasti sociálních věcí:
  - podle zákona č. 482/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; rozhodování podle § 8a - jednorázové dávky občanům, kteří nesplňují podmínku sociální potřebnosti, ale hrozí jim vážná újma na zdraví,
  - podle vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějsích předpisů; rozdhodování podle § 32 - jednorázové dávky sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům; rozhodování podle § 37 - jednorázový příspěvek na dopravu,
  - podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů; rozhodování o výchovných opatřeních podle § 13 odst. 1 a 2; řešení a projednávání podle § 10 odst. 1 písm. b až g.
Starosta obce: Jaromír Mervart                                       Ověřovatelé zápisu: Důrek Milan, Schejbal Michal


Ve Velkém Třebešově dne 8.10.2003
Vyhotovila : Plíštilová Soňa