Zápis ze zasedaní zastupitelstva ze dne 28.05.2003Dne 28.05.2003

Místo: Obecní úřad
Zapisovatelka: určena paní Plíštilová                                                                                                 Č.j.:189/2003
Hodina zahájení : 18,00 ukončení : 21,00
Omluveni :
Neomluveni :
Hosté :
Komise :


Z Á P I S

z jednání zastupitelstva obce V e l k ý T ř e b e š o v
Program jednání:
 1. Kontrola zápisu ze dne 23.4.2003
 2. Plyn 2003
 3. Projektová dokumentace „Stavba víceúčelového zařízení – Vagon“
 4. Obecní symboly
 5. Soutěž hasičů – historický šerm
 6. Nákup kontejnerů na odpadní plast
 7. Dopisy p. Hampla Vladimíra a Krajáka Jindřicha
 8. Žádost a nabídka pana Berana
 9. Diskuzue
 10. Usnesení

Počet přítomných členů 9, ZO je usnášeníschopné.

 1. k bodu 2 : dne 22.4.2003 byly zahájeny práce na části plynofikace obce. Podrobněji v samostatném bodu.
  k bodu 3 : položeny kabely – kabelové přípojky k RD, začátkem června bude kolaudace
  k bodu 4,5 a 6 : viz samostatný bod jednání

 2. K dnešnímu dni zbývá dokončit plynovodní přípojky u občanky Vlčkové a pana Havliny. Po připojení zmíněných občanů proběhne tlaková zkouška nových větví plynovodu. Bude následovat konečná úprava komunikací a ostatních ploch sousedících s výstavbou přípojek. Technickou stránku akce jistí technický dozor VCP pan Černý, zástupce obce bude přizván k převzetí plynovodu a dále k převzetí opravených komunikací a ostatních ploch.

 3. Revidujeme usnesení ZO ze dne 23.4.2003, kdy výsledná cena stavby přesahuje 2,0 mil.Kč bez DPH. Bude podána výzva více zpracovatelům projektové dokumentace. Dále bude vybrána firma, která zrealizuje výběrová řízení (projektant , dodavatel a TDI).

 4. Obdrželi jsme dopis z „Parlamentu ČR“ od JUDr. Havrdové Marcely, ve kterém nám sděluje, že enormě stoupl zájem obcí o udělení obecních symbolů, které podvýbor nestačí zpracovávat. Na pořad přijdeme pravděpodobně za tři měsíce.

 5. Hasiči obce pořádali 26.ročník soutěže o Putovní pohár obecního úřadu. Vzhledem k jejich aktivní činnosti a dobré reprezentaci obce zastupitelstvo jednohlasně schvaluje uhradit vystoupení „Historického šermu“ z prostředků obce.

 6. Při stálém růstu plastových odpadů je nutné vybavit části obce ( U Pitašů a u cihelny) dvěma kontejnery.

 7. Obdrželi jsme dopis od Vladimíra a Vlasty Hamplových, Velký Třebešov čp.13, kde si nás dovolují požádat o zajištění zkanalizování obecní stoky. Vadí jim celoroční zápach, který ze stoky vychází a je pro ně neúnosný.
  K dopisu manželů Hamplových bude vyhotovena písemná odpověď, kde bude vysvětlen záměr obce vybudovat splaškovou kanalizaci. A právě zpracovávaná studie by měla být vodítkem pro případnou realizaci.
  Pan Jindřich Kraják, Praha 4 nám sděluje, že před jeho domem čp.50 je usazen panel, který neplní funkci retardéru, ale působí problémy při vyjíždění z jeho pozemku a sráži dešťovou vodu na jeho pozemek.
  Panu Krajákovi bude zaslána písemná odpověď, že po dokončení plynofikace obce bude uvedená záležitost řešena.

 8. Pan Beran požádal o vyčištění přivaděče vody z Válovického potoka k hasičskému cvičišti. Jedná se o část stavidla po autobazar. Pan Beran nabídl vyčištění jako sponzorský dar od firmy „ARIES“ Velký Třebešov. Jednohlasně odsouhlaseno.

 9. Diskuse: Drobné úpravy vývěsek:
  vývěska – úřední deska – přemístění zajistí pan Janoušek
  oprava vývěsky u Kejdanů – zajistí pan Janoušek
  vývěska na místním hřbitově – zajistí pan Janoušek
  očíslování hrobů – zajistí paní Janoušková Monika
  Starosta vznesl požadavek pana Zdeňka Jakla, Velký Třebešov čp. o příspěvek na stříšku místní čekárny, která je na pozemku pana Jakla – jednohlasně zamítnuto.

 10. Usnesení: Odsouhlasen příspěvek místním hasičům na vystoupení „Historického šermu“ na hasičské soutěži.
  Odsouhlasen požadavek pana Berana na vyčištění přivaděče vody z Válovického potoka.
Starosta obce: Jaromír Mervart                                       Ověřovatelé zápisu: Šrůtek Libor, Janoušek Radim


Ve Velkém Třebešově dne 28.5.2003
Vyhotovila : Plíštilová Soňa