Zápis ze zasedaní zastupitelstva ze dne 12.11.2003Dne 12.11.2003

Místo: Obecní úřad
Zapisovatel: určena Plíštilová Soňa                                                                                                 Č.j.:361/2003
Hodina zahájení : 19,00 ukončení : 20,30
Omluveni :
Neomluveni :
Hosté :
Komise :


Z Á P I S

z jednání zastupitelstva obce V e l k ý T ř e b e š o v
Program jednání:
 1. Kontrola zápisu ze dne 8.10.2003
 2. Dopravní značení v obci
 3. Stavba víceúčelového zařízení
 4. Sdružení "Stráně"
 5. Smlouvy o nájmu hrobových míst
 6. Výzva k regionální spolupráci
 7. Diskuze
 8. Usnesení

Počet přítomných členů 9, ZO je usnášeníschopné.

 1. Kontrolou zápisu ze dne 8.10.2003 bylo zjištěno:
  k bodu 2: Samostatný bod dnešního jednání
  k bodu 3: Z více nabídek bude vybrán zhotovitel znaku a praporu

 2. Na jednání ZO byl přizván Ing. Aleš Pfeifer, ředitel a jednatel společnosti Orgatex Náchod, kde byl projednán harmonogram postupu prací na realizaci "Stavby víceúčelového zařízení" v obci V. Třebešov. Zároveň bylo dohodnuto hrubé vytyčení stavby na den 13.10.2003

 3. Pan Pajer Jan nvštívil MÚ, odbor dopravy v Jaroměři Ing. Hejdu. Obdržel zde formuláře na žádost ke změně dopravního značení. Nejdříve je třeba vypracovat projektovou dokumentaci a předložit ke schválení dopravnímu inspektorátu. Do této projektové dokumentace bude zahrnut posun značení "Obec Velký Třebešov" dle katastru obce Velký Třebešov k domkům u Miskolez. Další postup zajišťuje pan Pajer.

 4. Pan starosta seznámil s obsahem Smlouvy o dílo č. 13/03 "Stavba turistického a informačního centra, zasedací místnosti ZO a sociálního zázemí pro sportovce". ZO smlouvu o dílo jednohlasně schválilo.

 5. Sdružení "Stráně" obdrží na příští rok dotaci na opravu kulturních památek. Ve Velkém Třebešově přichází v úvahu zrestaurování sochy na místním hřbitově. Další činností sdružení je zadání zhotovení turistických map o rozměrech 80*120 cm. Je nutné vytipovat umístění této mapy v obci.

 6. Smlouvy o nájmu hrobovéh místa na pohřebišti ve Velkém Třebešově vyhotovila paní Janoušková. Všechny smlouvy byly odeslány v měsíci říjnu. Nyní se vracejí potvrzené od nájemců hrobových míst. Některé smlouvy nebyly doručeny, protože adresát již nežije nebo změnil svoji adresu. Stále se provádějí opravy smluv na nové majitelé hrobů. Zajišťuje paní Janoušková.

 7. Město Česká Skalice zaslalo naší obci výzvu k regionální spolupráci. Tato výzva je nabídkou ke vstupu do mikroregionu "Českoskalicko". Roční poplatek je stanoven na Kč 10,- za každého občana naší obce. ZO jednohlasně souhlaší se vstupem do mikroregionu.

 8. Diskuse:
  Osadit informační tabuli "Zákaz sypání odpadů" u hliníku k výjezdu firmy STAMP - zajistí pan Serbousek
  Zateplení dveří v budově školy u chlapeckých WC zajistí pan Janoušek.
  Prořez stromů v obci (místní hřbitov, kostel) - zajistí starosta obce
  Kanalizace k RD Dvořák-Hniková bude provedena na jaře 2004 - informoval starosta obce
  Osvětlení silnice I. třídy - nelze do stávajicích lamp instalovat silnější zářivky, nové osvětlení bude řešeno po dokončení obchvatu - informoval pan Hnik Lubomír.
  Pan Janoušek zhotoví stříšku nad vývěsní tabulí u místní restaurace.

 9. Usnesení:
  ZO jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo č. 13 - Orgatex Náchod.
  ZO jednohlasně schválilo vstup do mikroregionu "Českoskalicko".
Starosta obce: Jaromír Mervart                                       Ověřovatelé zápisu: Janoušek Radim, Šrůtek Libor


Ve Velkém Třebešově dne 12.11.2003
Vyhotovila : Plíštilová Soňa