Zápis ze zasedaní zastupitelstva ze dne 19.03.2003Dne 19.3.2003

Místo: Obecní úřad
Zapisovatelka: určena paní Plíštilová                                                                                                   Č.j.:111/2003
Hodina zahájení : 18,00 ukončení : 20,30
Omluveni :
Neomluveni :
Hosté :
Komise :


Z Á P I S

z jednání zastupitelstva obce V e l k ý T ř e b e š o v
Program jednání:
 1. Kontrola zápisu ze dne 19.2.2003
 2. Plyn
 3. Projektová dokumentace "kanalizace"
 4. Dvořák, Hniková - kabelová přípojka k RD
 5. Projektová dokumentace "Vagon"
 6. Obchvat V. Třebešova - kácení stromů
 7. Vyjádření SÚS Jaroměř k parkovišti u hřbitova a k chodníku u čp. 7
 8. Změna složení povodňové komise
 9. Diskuse
 10. Usnesení

Počet přítomných členů 9, ZO je usnášeníschopné.

 1. Kontrolou zápisu ze dne 19.2.2003 zjištěno - viz samostatné body dnešního zápisu.

 2. Plynovodní přípojky - zpracována a zaslána výzva více zájemcům k podání nabídky na realizaci stavby "plynofikace obce Velký Třebešov I. etapa". Byly vyzvány tyto firmy:
          Jaroslav Adámek, 5. května 460, Jaroměř
          František Albrecht, Mostek 132
          Fessmost 2000, Husova 161, Hořice v Podkrkonoší
  Předpokládaný termín plnění zakázky:
          zahájení: 05/2003
          ukončení: nejpozději 08-2003
  Vyhotovené nabídky budou zaslány doporučeně na adresu zadavatele do 31.3.2003.

 3. Zpracování studie "kanalizace obce" - jednání s panem Řezníčkem. Dohodnuto zpracování pasportizace a kompletní studie pro obec Velký Třebešov včetně návrhu rozpočtu. Jedná se o kanalizaci splaškovou a mohou být navrženy různé varianty:

  1. napojení na jednu ČOV - vlastní
  2. napojení na dvě ČOV - vlastní
  3. napojení na ČOV Česká Skalice

 4. Na přípojku je vadáno stavební povolení. Dodavatelem zemních prací bude pan Vratislav Ulich a dodavatelem elektrických zařízení bude REMO Jaroměř, pan Erban. Zahájení zemních prací je 22.3.2003

 5. Zastupitelstvo navštívil pan Jaroslav Janoušek, kterému bylo určeno zpracování studie "Stavba víceúčelového zařízení" v dnešním sportovně-kulturním areálu Vagon. Byl přednesen návrh - zastavěná plocha 220 m2 (cca 12x18 bm), společenská místnost pro 100 lidí včetně prostoru pro občerstvení a sociální zařízení. Stavba by byla postavena na sloupech a založena na základových pasech, nebo na studních. Společenská místnost by se nacházela ve 2. N.P. V 1. N.P. by byl prostor pro rychlé občerstvení a dále by sloužil jako terasa. Navržené řešení je přizpůsobeno proti záplavové vlně. Dále byly předneseny návrhy půdorysného členění budovy a tvarů střechy. Pan Serbousek přednesl požadavek - spoluinvestor, na klubovnu pro motorkáře.
  Pan Janoušek předloží na nejbližším zastupitelstvu zakomponované návrhy.

 6. Kácení stromů v k.ú. Velký Třebešov bylo dohodnuto a potvrzeno panem Tomášem Hofmanem - stavbyvedoucím firmy STRABAG a TDI panem Jiřím Kábrtem. Na těžbě se budou podílet převážně hasiči. Orgranizaci zajistí starosta.

 7. K parkovišti zatím bez výhrad. Pan Špryňar doporučuje zřídit parkoviště pro více než dvě vozidla tj. původní návrh 100 m2. Obec dodá výpis ze střediska geodézie a pozemcích před hřbitovem.
  K chodníku u čp. 7 bude nutné provést stavební řízení. Zajistí starosta, termín realizace podzim 2003.

 8. Jmenování povodňové komise. Nové složení:

  • Předseda: Mervart Jaromír
  • členové: Pajer Jan, Holubec Radek, Šrůtek Libor

 9. Diskuse:
  Vystoupil Michal Schejbal, který přednesl požadavek o zakoupení domény, nutné ke zhotovení webových stránek, kterých je zhotovitelem.

 10. Usnesení:
  Jednohlasně schválena částka ve výši Kč 4000,- na doménu ke zhotovení webových stránek
  Jednohlasně schválena změna povodňové komise v novém složení: viz bod 8
Starosta obce: Jaromír Mervart                                       Ověřovatelé zápisu: Schejbal Michal, Hnik Lubomír


Ve Velkém Třebešově dne 24.3.2003
Vyhotovila : Plíštilová Soňa