Zápis ze zasedaní zastupitelstva ze dne 23.07.2003Dne 23.07.2003

Místo: Obecní úřad
Zapisovatelka: určena paní Plíštilová                                                                                                 Č.j.:256/2003
Hodina zahájení : 18,00 ukončení : 21,00
Omluveni : Schejbal Michal, Serbousek Jiří
Neomluveni :
Hosté :
Komise :


Z Á P I S

z jednání zastupitelstva obce V e l k ý T ř e b e š o v
Program jednání:
 1. Kontrola zápisu ze dne 28.5.2003
 2. Plyn 2003
 3. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku od VCP HK
 4. Stavba víceúčelového zařízení-projekty
 5. Svoz nebezpečného odpadu
 6. Požadavek na odstranění přístřešku u zastávky
 7. Zpráva z kontroly účetnictví
 8. Diskuzue
 9. Usnesení

Počet přítomných členů 7, ZO je usnášeníschopné.

 1. Kontrolou zápisu ze dne 28.05.2003 bylo zjištěno:
  k bodu 2: dne 24.6.2003 se uskutečnilo předání za účasti zástupců VCP HK a starosty obce. Zbývá dokončit plynovodní přípojku u pana Havliny a zaasfaltování v místech napojení jednotlivých větví přípojek.
  k bodu 3: viz samostatný bod č. 3 v dnešním zápisu.
  k bodu 6: nakoupeny kontejnery na plasty.
  k bodu 7: bylo vyhověno panu Jindřichu Krajákovi, stávající retardér upraven.
  k bodu 8: splněno
  k bodu 9: přemístěna úřední deska.

 2. Dne 12.8.2003 proběhne kolaudace stavby "Plynofikace obce Velký Třebešov - I.etapa" katastrální území Velký Třebešov

 3. ZO jednohlasně schválilo návrh smlouvy č. 18/III/03 o poskytnutí příspěvku ze dne 11.7.2003.

 4. Byla zpracována výzva více zájemcům ke zpracování nabídky na realizaci stavby kulturně-společenského zařízení v areálu sportovního cvičiště. Výzva byla zaslána organizacím:
  - Orgatex Náchod
  - Projektservis Semonice 81
  - Jaroslav Janoušek, Velký Třebešov 75
  Předmětem plnění veřejné zakázky je:
  - zpracování projektové dokumentace stavby
  - realizace výběrového řízení dodavatele stavby
  - dotační zabezpečení stavby
  - zajištění TDI
  Termín předložení zpracovaného materiálu je nejpozději do 31.8.2003

 5. ZO jednohlasně schválilo termín svozu nebezpečného odpadu dne 25.10.2003 od 15,30 do 16,30 hod. u místní školy.

 6. Reakce na požadavek pana Zdeňka Jakla, Velký Třebešov čp.63, o příspěvek na stříšku místní čekárny dopadl negativně. Pan Jakl byl o výsledku informován. Byla dohodnuta údržba stávajícího přístřešku.

 7. Ing. Důrek přednesl zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2002. Ověřovatelé doporučují předložit výkaz o hospodaření - roční účetní závěrku za rok 2002 ZO ke schválení s výhradou.

 8. Diskuse: vznesen požadavek na pronájem "Vagonu" na dobu určitou. Požadavek byl jednomyslně zamítnut.
  navrženo zvýšení poplatku za MŠ a ŠD. MŠ Kč 100,-/měsíc a ŠD Kč 5,-/den
  odsouhlasen nákup počítače včetně příslušenství v hodnotě do Kč 35000,-.
  Opraveno stavidlo - přivaděč vody od Válovického potoka k "Vagonu"

 9. Usnesení: ZO jednohlasně odsouhlasilo návrh smlouvy č. 18/III/03 o poskytnutí příspěvku ze dne 11.3.2002 od VCP HK.
  ZO jednohlasně odsouhlasilo svoz nebezpečného odpadu dne 25.10.2003 u místní školy.
  ZO jednohlasně odsouhlasilo roční účetní závěrku obce za rok 2002 s výhradou.
  ZO jednohlasně odsouhlasilo měsíční poplatek za MŠ ve výši 100,-Kč/měsíc a poplatek za ŠD ve výši 5,-Kč/den.
  ZO jednohlasně odsouhlasilo nákup počítače včetně příslušenství v hodnotě do 35000,-Kč.
Starosta obce: Jaromír Mervart                                       Ověřovatelé zápisu: Lubomír Hnik, Jan Pajer


Ve Velkém Třebešově dne 28.7.2003
Vyhotovila : Plíštilová Soňa