Zápis ze zasedaní zastupitelstva ze dne 19.02.2003Dne 19.2.2003

Místo: Obecní úřad
Zapisovatelka: určena paní Plíštilová                                                                                                   Č.j.:86/2003
Hodina zahájení : 18,00 ukončení : 20,30
Omluveni : Schejbal, Šrůtek
Neomluveni :
Hosté :
Komise :


Z Á P I S

z jednání zastupitelstva obce V e l k ý T ř e b e š o v
Program jednání:
 1. Kontrola zápisu ze dne 22.1.2003
 2. Rozpočet na rok 2003
 3. Jmenování povodňové komise
 4. Složení finančního a kontrolního výboru
 5. Zadání dokumentace "Kanalizace"
 6. Diskuse
 7. Usnesení

Počet přítomných členů 7, ZO je usnášeníschopné.

 1. Kontrolou zápisu ze dne 22.1.2003 zjištěno - úkoly průběžně plněny kromě bodu č.5 viz samostatný bod zápisu.
 2. Návrh finančního rozpočtu na rok 2003 přednesl Ing. Milan Důrek:

  Daňové příjmy4198,00 tis KčBěžné výdaje3254,49 tis Kč
  Nedaňové příjmy150,00 tis KčKapitálové výdaje1150,00 tis Kč
  Přijaté dotace56,49 tis Kč
  Celkem příjmy4404,49 tis KčCelkem výdaje4404,49 tis Kč

  Rozpočtové položky jsou vyrovnané.
 3. Jmenována povodňová komise ve složení:
  • předseda - Mervart Jaromír
  • členové - Pajer Jan, Šrůtek Libor
  • Předseda finančního a kontrolního výboru - Šrůtek Libor
  • členové - Hiller Jiří, Schejbal Michal
 4. Starosta přednesl návrh zadat zpracování studie "Kanalizace obce" firmě Řezníček Náchod.
 5. Diskuse:
  Zajistit opravu veřejného osvětlení - Technické služby Česká Skalice - zajistí pan Hnik. Stanoven úkol panu Janouškovi - přemístit úřední desku od bývalé prodejny U Izáků k místní poště. Zadat osázení holiny v obecním lese (seč č.4 po těžbě 2002) v jarních měsících roku 2003 - zajistí starosta. Starosta podal informaci o předání dokumentace STL Plynovod panu Černému z VCP Dvůr Králové. VCP provede v roce 2003 výběr dodavatele přípojek plynu pro občany - co by budoucí vlastník rozvodů plynu v obci. Bude uskutečněno jednání mezi VCP, obcí a Novopolem p. Rydlo, o způsobu upravení vozovek do původního stavu po dokončení přípojek. Jednání se uskuteční 6.3.2003.
 6. Usnesení
  Jednohlasně schválen rozpočet obce na rok 2003 sedmi hlasy.
  Jednohlasně schválena povodňová komise 7 hlasy.
  Jednohlasně schváleno složení finančního a kontrolního výboru.
  Jednohlasně schváleno zadání k vypracování studie "Kanalizace obce".Starosta obce: Jaromír Mervart                                       Ověřovatelé zápisu: Serbousek Jiří, Pajer Jan


Ve Velkém Třebešově dne 3.3.2003
Vyhotovila : Plíštilová Soňa